Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a GetSmart Kft. (székhely: 1016 Budapest, Sánc utca 5. fszt. 3., a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél,) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF fogalom használatában Ügyfél a Fogyasztó és Vásárló együttes megnevezése, tehát minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a weboldalt meglátogatja, illetve a megrendelést ad le.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró,  természetes személy (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 3. pont), aki Árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az Áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pont), fogyasztói szerződések vonatkozásában (A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 1.§ (1) bek.). 

Vásárló: olyan Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél, aki a https://www.okoscucc.hu/ weboldalát használja és / vagy a weboldalon keresztül Áru(ka)t rendel meg. A weboldalon nyújtott szolgáltatást minden cselekvőképes természetes személy (fogyasztó) és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, az Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.

Áru: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon értékesítésre szánt ingó dolog, ideértve az olyan ingó dolgot, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az Áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó Áru).

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az Áru nem tudná betölteni funkcióit.

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és nem minősül írásbeli szerződésnek. Jelen ÁSZF elérhető, letölthető és nyomtatható a weboldalon található https://www.okoscucc.hu/shop_help.php?tab=terms címről.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 1.  
 2. Szolgáltató adatai, valamint elérhetősége:

Cégnév:

GetSmart Kft.

Székhelye

1016 Budapest, Sánc utca 5. fszt. 3. ajtó

Telephely / postázási cím

6721 Szeged, Juhász Gyula utca 12A

Cégjegyzékszám:

01-09-395187

Bejegyző Bíróság:

Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

25445996-2-41

Statisztikai számjel:

25445996-6201-113-06.

Számlaszám:

10701094-74256073-51100005

Képviseli:

Tűzkő Barnabás Péter ügyvezető

Telefon:

70/668 5245

E-mail cím:

info [kukac] okoscucc.hu

Tárhely szolgáltató adatai:

UNAS Online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószám: 14114113-2-08
EU adószám: HU14114113
Bank: CIB Bank
Bankszámla: 10700426-46856700-51100005
SWIFT / BIC: CIBHHUHB
IBAN: HU57 1070 0426 4685 6700 5110 0005

 1. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjával (okoscucc.hu) és aldomainjeivel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki, így jelen dokumentum vonatkozik a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az okoscucc.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal,) található elektronikus piactéren keresztül történik. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.
 2. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus módon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. A szerződéskötés magyar nyelven történik.
 3. A Weboldal szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult használni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a Weboldalon – Szolgáltató visszaigazolásával is megerősítve – érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy megadja egyszeri vásárlás esetén a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
 5. A jelen szabályzat 2023. december 21. napjától visszavonásig hatályos. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa, megváltoztassa és/vagy kiegészítse  jelen ÁSZF bármely rendelkezését a Ügyfelek – weboldalon való előzetes közzététellel megvalósuló – értesítése mellett. A módosított ÁSZF a weboldalon való közzététel napján lép hatályba. A megrendelésekre, a megrendelés leadásakor hatályban lévő ÁSZF az irányadó.
 6. Ügyfél, amennyiben belép Szolgáltató Weboldalára, továbbá annak tartalmát bármilyen módon olvassa – még akkor is, ha nem regisztrált ügyfele a Weboldalnak, a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve mindenkor kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Ügyfél nem fogadja el jelen feltételeket, úgy nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.
 7. Szolgáltató ügyfélszolgálatának (továbbiakban Ügyfélszolgálat) elérhetőségei:
  Telefon
  : +3670-668-5245
  Internet cím: https://www.okoscucc.hu
  E-mail: info [kukac] okoscucc.hu
  Telefonos nyitvatartási idő: Hétfőtől-Péntekig: 08:30 – 16:30
  Levelezési cím: 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 12A

 

REGISZTRÁCIÓ

 1. A Weboldalon a regisztrált Ügyfeleken túl azok is vásárolhatnak, akik egyszeri vásárlás esetén a megrendelés leadásakor megadják a teljesítéshez szükséges adatokat. A regisztráció ajánlott, hiszen a regisztrált Ügyfelek könnyebben nyomon követhetik a rendelésüket, hírlevelet igényelhetnek és visszatérve adataik ismételt megadása nélkül vásárolhatnak. A fejlécen jobb oldalon található  „Profil” gombra majd a „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva, az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.
 2. Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával szükségszerűen kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. A hírlevélre való feliratkozás opcionális.
 3. Amennyiben a vásárlás regisztráció nélkül történik, úgy Ügyfél a választott Áru(k) kosárba tételét követően a „REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL VÁSÁROLOK” gomb megnyomásával, majd adatainak megadása utána a „TOVÁBB” gomb megnyomásával szükségszerűen kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. A hírlevélre való feliratkozás ez esetben is opcionális.
 4. A sikeres regisztrációról a rendszer e-mailt küld a megadott címre.
 5. Szolgáltató az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul – akár regisztráció, akár megrendelés során – megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibás teljesítésért, illetve károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból hozzáférhetővé válik.
 6. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után a „Profil” menüben van lehetősége az Ügyfélnek, a Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

MEGVÁSÁROLHATÓ ÁRUK KÖRE

 1. Az Árukra vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a jogszabályban előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja a meg nem rendelt Áruk esetén. A megrendelt Áruk vonatkozásában, amennyiben Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, akkor Szolgáltató nem köteles az Árut hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Ügyfélnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

●     nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett Áru közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltér;

●     esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

●     egyéb feltűnő érték aránytalanságot mutató ár

 

Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

 1. A Weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti az Áru nevét, leírását, – amennyiben az rendelkezésre áll – az Árukról fotót jelenít meg, melyek a gyártótól vagy a forgalmazótól származnak. Az Áruk adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 2. Amennyiben a Weboldalon található bármely Áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz, melynek elérhetőségét a 9. pontban találja.
 3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre – akár kuponok alkalmazásával – Szolgáltató a Weboldalon, e-mailben teljeskörűen tájékoztatja Ügyfeleket az akció feltételeiről. A kedvezményes, akciós ár kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga és azokat jogosult egyoldalúan módosítani.

RENDELÉS MENETE

 1. A „Termék” menüből a megfelelő kategória kiválasztása után, a bal oldali listán van lehetőség a találatok szűrésére, míg az Áruk a jobb oldalon találhatóak. A kiválasztott Árura klikkelve, Ügyfél megtekintheti a nagyobb felbontású képeket, az Áru részletesebb leírását, megadhatja a rendelni kívánt színt, méretet, mennyiséget. Ezt követően a darabszámot beállítva, a „KOSÁRBA” nevű ikonra kattintva megrendelheti az Árut.
 2. Amennyiben több tételt kíván megrendelni, akkor a „TOVÁBB VÁLOGATOK” gombra kattintva választhatja ki a további Árukat.
 3. Amikor Ügyfél a vásárolni kívánt Árukat kiválasztotta és kosárba helyezte, a jobb oldalon fent lévő kosár ikonra, majd a „KOSÁR MEGTEKINTÉSE” gombra kattintva megjelenik a kosarában lévő Áruk listája, mennyisége és bruttó ára. Ekkor még lehetősége van rendelési mennyiséget módosítani a +/- gombra kattintva. A mennyiség megváltoztatásával módosult végösszeg a “Módosít” szövegre kattintva frissül.  Tételt törölni a  kuka ikonra kattintva lehet.
 4. A „MEGRENDELÉS” gombra kattintva – regisztráció nélküli vásárlás esetén a szállítási és számlázási adatok megadása után – Ügyfélnek lehetősége van a FoxPost csomagautomata, GLS csomagpont vagy GLS házhozszállítás, mint szállítási mód kiválasztására, illetve - előre egyeztetett időpontban - van lehetőség személyes átvételre is Szolgáltató szegedi telephelyén (6721 Szeged, Juhász Gyula u. 12A). A szállítási módokról, feltételekről és árakról szóló részletes, hatályos hirdetmény a Weboldal alsó menüsorának INFORMÁCIÓK alá tartozó  a “Szállítás” menüpontban található.
 5. A szállítási mód kiválasztása alatt a fizetési mód kiválasztására van lehetőség, mely a CIB Bank Zrt. rendszerén történő bankkártyás fizetés, banki átutalás, vagy felárral járó csomagátvétel helyszínén történő fizetés lehet. Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet, hogy az előre egyeztetett időpontban, Szolgáltató telephelyén történő csomagátvétel kizárólag banki átutalással vagy online kártyás fizetéssel előre kifizetett rendelések esetén lehetséges.
 6. Utánvétes csomagok esetén Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a vásárlástól való - írásbeli - elállás hiányában, a kiszállított, de át nem vett csomagok szállítási díját Ügyfél számára újból kiszámlázza, melyet Ügyfél 8 munkanapon belül, banki átutalás formájában rendezni köteles azon esetben is, amennyiben elállási jogát a szerződésszegést követően gyakorolja. Ezt a jogot Szolgáltató kiterjeszti azon esetekre is, ahol Ügyfél bár előzetesen kifizette a megrendelt Áru(k) árát (banki átutalással vagy kártyás fizetés formájában), azonban a kiszállítás az Ügyfélnek felróható ok miatt sikertelen kézbesítésnek minősült és az Áru újbóli kiszállítását kéri.

Szolgáltató e fizetési mód meghatározásánál csalásmegelőző szolgáltatást (Utánvét Ellenőr) vesz igénybe, az innen kapott visszajelzések alapján kerülnek meghatározásra - automatikus döntéshozatalt követően - az adott Ügyfél számára elérhető fizetési módok, tehát az utánvétel nem feltétlenül elérhető minden Ügyfél számára.

A fizetési módokról, azok technikai feltételeiről, valamint esetleges felárukról szóló részletes, hatályos hirdetmény a Weboldal alsó menüsorának INFORMÁCIÓK alá tartozó „Fizetés” menüpontjában található.

 1. A fizetési mód kiválasztása után van lehetőség az esetleges kuponkód megadására.
 2. A megrendelési folyamat véglegesítése előtt Ügyfél minden esetben vissza tud lépni a megelőző fázisba a felső menüsorban, így módosítani tudja a korábban bevitt adatokat. A „MEGRENDEL” gomb megnyomásával küldhető el a rendelés, mely után a rendszer közli a rendelési számát. Ügyfélnek a rendelési folyamat lezárását követően is lehetősége van a megrendelés módosítására a rendelés visszaigazolásáról szóló (nem az automatikus visszaigazoló) e-mail megérkezéséig, de legfeljebb 2 óra munkaidő elteltén belül az Ügyfélszolgálat részére való e-mail küldéssel.
 3. A megrendelés elküldését követően Ügyfél egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap a regisztrációnál rögzített címre. Amennyiben az automatikus visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított, a megrendelt Áruhoz igazodó elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolás vonatkozásában felelősségét, amennyiben az azért nem érkezik meg időben, mert Ügyfél téves e-mail címet adott meg regisztrációja során, az üzenet a „spam” mappába került, vagy az e-mail fiókjához tartozó szabad tárhely hiánya esetlegesen a levelező szervere hibája eredményeként nem tud üzenetet fogadni, továbbá minden egyéb Szolgáltatónak fel nem róható technikai akadály, illetve adottság vonatkozásában, így különösen, de nem kizárólagosan:

●     az interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat vagy információ okozta problémákért;

●     az internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást;

●     bármilyen adatvesztésért;

●     bármely a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;

●     a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

 1. A megrendelés állapotát a rendszer három további e-mail megküldésével jelzi melyekben a megrendelés státusza a következő állapotokon megy, vagy mehet végig:
  “Feldolgozásra vár”
  “Készlet érkezésre vár”
  “Banki átutalás beérkezésre vár”
  „Csomagolás alatt”
  “Helyszíni átvételre vár”
  „Futárszolgálatnak átadva”.

  Hasonló igazolást küld Szolgáltató e-mailben amennyiben a megrendelés elutasításra kerül.
 2. A megrendelés állapotát a regisztrált Ügyfelek a Profil/Megrendelések menüben követhetik nyomon.

A KIVÁLASZTOTT ÁRUKKAL, SZÁLLÍTÁSSAL ÉS ÁTVÉTELLEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 1. A megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságait, az Áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk áruoldaláról, illetve az Áruhoz esetlegesen mellékelt vagy elektronikusan e-mailben megküldött használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha Ügyfélnek a vásárlás előtt a megrendelhető Áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, az Ügyfélszolgálat a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken áll rendelkezésre. A Szolgáltató által forgalmazott Áru használati utasítása – a jogszabályi előírásoknak megfelelően, amennyiben az előírt – az Áruhoz mellékelve található. Amennyiben Ügyfél a kötelező használati utasítást nem kapná meg az Áruval együtt, azt azonnal – szükség esetén az Áru használatba vételét megelőzően – jeleznie szükséges az Ügyfélszolgálat felé, ezt követően Szolgáltató azt indokolt esetben pótolja.
 2. A Weboldalról megrendelhető Áruk árváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Áruk vételárát nem befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül Weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, irreális árra, ami az érintett Áru közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltér; az esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra; az egyéb feltűnő érték aránytalanságot mutató árra, stb., akkor Szolgáltató nem köteles az Árut hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében Ügyfél telefonon vagy e-mailben jelezve azt, elállhat vásárlási szándékától. Azokban az esetekben, ha egy Áruból nem áll rendelkezésre a kért mennyiség, a rendszer felajánlja megrendelni a fennmaradó mennyiséget. A fennmaradó mennyiség szállítási határideje egyeztetés tárgyát képezi. A fennmaradó mennyiségtől Ügyfél – telefonon vagy e-mailben jelezve – elállhat az egyeztetést követő 3 napon belül.
 3. Saját raktáron nem szereplő tételeket tartalmazó rendelés esetén, az Ügyfélszolgálat írásban (e-mail) tájékoztatja Ügyfelet a várható beszerzés idejéről. Vis major (háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése stb.) esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a visszaigazolt szállítási határidő betartása alól. Szolgáltató ilyen esetben mindent elkövet, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytatni tudja.
 4. Szolgáltatónak nem áll módjában az Áruk meghatározott időpontban történő kiszállítása. A szállítási idő választott szállítási módtól és az Áruk elérhetőségétől függően raktáron lévő Áruk esetén 1-3 munkanap, előrendelt Áruk esetén 1-10 munkanap. Nehezebben beszerezhető Áruk esetén a szállítási idő hosszabb is lehet, melyről az Ügyfélszolgálat e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet.

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS A TELJESÍTÉS

 1. Az Ügyfélszolgálat minden esetben elektronikus úton, e-mailben értesíti Ügyfelet, amikor a rendelés teljesítését megkezdi, amikor az Áru csomagolás alá kerül, valamint amikor a rendelés feladásra került. Amennyiben az Ügyfél olyan Árut rendel, amely nincs készleten és így a kiszállítás hosszabb időt vesz igénybe, az Ügyfélszolgálat e-mailben tájékoztatja Ügyfelet az Áru várható beszerzésének idejéről.
 2. A futárszolgálat a visszaigazolásban közölt intervallumban szállítja ki a megrendelt Árut a megrendelés során megadott szállítási címre. A kárveszélyviselés az Ügyfél telephelyén, vagy az általa megadott átadási helyen az Áru átadásával száll át a Ügyfélre. Az Áru rakodása során felmerülő kárt az a fél viseli, akinek megbízásából a fuvarozó az Áru rakodását végzi. Amennyiben csomagküldési ponton vesz át Ügyfél az Árut, a kárveszélyviselés az automata rekeszének kinyitásával száll át.
 3. Házhoz szállítás esetén amennyiben Ügyfél az általa megrendelt Árukat nem veszi át a futárszolgálatonként eltérő szállításra nyitva álló időtartam alatti kézbesítések alkalmával (sikertelen kézbesítés), abban az esetben Szolgáltató jogosult az Ügyfél által megrendelt Árut – legkorábban a sikertelen kézbesítést követő munkanapon – harmadik személy részére értékesíteni, illetve szerződésszegésből eredő kárát Ügyféllel szemben érvényesíteni.
 4. Ügyfél köteles a kiszállítás, átvétel időpontjában a csomagot ellenőrizni, annak külső sértetlenségéről meggyőződni és az arra vonatkozó átvételi elismervényt aláírni amennyiben a szállítási mód megköveteli. Amennyiben külsérelmi nyomok nem találhatók a csomagon, futárszolgálat munkavállalója nem kötelezhető tételes átvételre. Amennyiben Ügyfél bármilyen külső sérülést tapasztalna a csomagon, úgy a csomag átvételét meg kell tagadnia, és a fuvarozó cég alkalmazottjával jegyzőkönyvet kell felvenni a helyszínen. Az így keletkezett károkért fuvarozót terheli a felelősség, azonban a kártérítési felelősség érvényesítéséhez szükségszerű a jegyzőkönyv felvétele. Amennyiben az Ügyfél kérése hiányában elmarad a tételes átadás és a fenti jegyzőkönyv felvétele, utólagosan hiányosságokra, valamint az átvett Áru sérüléseire vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Fuvarozónak csak a megrendelt Áru átadásának időpontjában áll módjában elfogadni annak sérülésére vonatkozó reklamációt, később erre nincs lehetőség. Amennyiben az Áru átadáskor nézeteltérés alakul ki Ügyfél és a kézbesítő futárszolgálat munkavállalója között, úgy forduljon az Ügyfélszolgálathoz a helyzet rendezése érdekében.
 5. Ügyfél köteles az átvételt követően haladéktalanul a csomag tartalmát ellenőrizni, azt a szállítólevélen feltüntetett tételekkel és mennyiségekkel összevetni. Eltérés esetén az  Ügyfél kötelessége, hogy legkésőbb a következő munkanapon értesítse az  Ügyfélszolgálatot. Utólagos reklamációt nem áll módjában Szolgáltatónak elfogadni.
 6. Kivételes esetekben előre történő egyeztetést követően konszenzuális alapon Szolgáltató és az Ügyfél eltérhetnek a fent leírt feltételektől.

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.
 2. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
 3. Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igényét, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
 4. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvről a Fogyasztó kérésére a Szolgáltató tartós adathordozón másolatot biztosít.
 6. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése szerint a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 7. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
 8. Hibás teljesítés esetén az Ügyfél a Polgári törvénykönyv XXIV. Fejezete (Hibás teljesítés) szerint jogosult igényét érvényesíteni. Erre tekintettel Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit, míg Fogyasztó az alábbi lehetőségek közül választhat:

 

Kellékszavatosság

  1. Fogyasztó az Áru hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
  2. Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért az Áru hibákért, amelyek az Áru átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.
  3. Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Szolgáltató  költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  4. Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
  5. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül Szolgáltatóval közölni, ugyanakkor  a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  6. Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy az Árut a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy az Áru hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett.
  8. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.
  9. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét az Árutól - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény az Áru egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

Termékszavatosság

1.      Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül az Áru előállítója és forgalmazója.

2.      Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

3.      Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4.      termékszavatossági igényét Fogyasztó az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

5.      A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

■       az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

■       a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

■       az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

6.      A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.      Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

1.      A Szolgáltatót a Ptk. és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba az Áru nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

2.      A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát az Árunak a Fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

3.      Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

4.      Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt Áruk. A jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint:

■     A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).

■     A 100.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás időtartama (100.001 Ft - 250.000 Ft-ig).

■     A 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év a kötelező jótállás időtartama (10.000 Ft - 100.000 Ft-ig).

■     A 10.000 forintot el nem érő bruttó fogyasztási Áru fogyasztási cikkre nem vonatkozik jótállási kötelezettség. 

5.    Fentiek az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt Árukra vonatkozik. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka az Áru Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

■     szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

■     rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

■     helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, bárminemű fizikai sérülés

■     elemi kár, természeti csapás okozta.

6.    Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

■     Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

■     Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

■     Ha a Fogyasztó az Áru meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles az Árut kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

■     A kijavítást vagy kicserélést – az Áru tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, azonban előfordulhat, hogy minden törekvése ellenére a 15 napos határidőt nem tudja tartani, ekkor Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy bár Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a nyitva álló határidőn belül történő kijavítás érdekében, azonban egyes esetekben a folyamat elhúzódhat legritkább esetben és legfeljebb 60 napig, melynek eredménytelen elteltét követően kerül visszatérítésre a vételár. A kijavítás során az Áruba csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

■     A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

■     Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

■     Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

■     Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

■     Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

■     A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

■     A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ebben az esetben Szolgáltató kifejezetten igényt tart az e körben felmerült valamennyi költségének megtérítésére (pl. Visszaküldési, szállítási, javítási, stb. költségek.)

■     Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

  1. Szolgáltató rögzíti, hogy a jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső Áruk tekintetében a jótállási igény érvényesítéséhez a Fogyasztó részére elektronikusan átadott számla szükséges. Fogyasztó az alábbi LINK-re kattintva, a bejelentő űrlapon keresztül köteles bejelenteni jótállási igény érvényesítésének szándékát, melyet Szolgáltató legkésőbb 5 munkanapon belül elbírál. A termék visszaküldésére ezt követően nyílik meg a lehetőség. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
  2. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁSI JOG

Fogyasztót megilleti a vásárlástól való elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében.

Elállási jog


 1. Fogyasztó jogosult az Áru adásvételére irányuló szerződés esetén az Árunak, több Áru szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Árunak, több tételből vagy darabból álló Áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha az Árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni, ezt a jogát az említett határidőn belül a 45/2014. (II.26.) 22. § szakasz alapján a nyilatkozat- minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, a 9. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén.
 2. Ezen elállási jogát a szerződés megkötésétől az Áru megérkezéséig rendelkezésre álló időben is gyakorolhatja.
 3. Az Áru Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.
 4. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Fogyasztót, hogy nem köteles a termék árát teljes egészében visszatéríteni, amennyiben Fogyasztó a terméket sérülten vagy hiányosan küldi vissza. Költségcsökkentést vonhat maga után a nem eredeti dobozában visszaszolgáltatott termék is, tekintettel arra, hogy a termék továbbértékesítését akadályozza. A költségcsökkentés mértéke a termék típusától és árától függően egyedi elbírálás alá esik, legfeljebb a termék árának 20%-a. 
 5. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta az Árut, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 7. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az Áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az Áru jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató követelheti az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.
 8. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/201 4. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében, így:

●     lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

●     olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

●     olyan zárt csomagolású Áru (így különösen Lázmérő; Fülhallgató, Fejhallgató, headset, gamer headset; borotva, villanyborotva, epilátor, borotvához szita, borotvafej, trimmel; Villanófényes szőrtelenítő (IPL); Arctisztító kefe, Bőrradírozó, Gyantázó készülék, gyantapatron; Bőrápoló szer, krém; Fogkefe, fogkefe fej; Szájzuhany, szájcenter; Manikűr/pedikűr készülékek és tartozékaik; Hajformázók (hajvasaló, hajsimító, göndörítő, kreppelő, hajsütővas, kúpvas, meleglevegős készülékek); Hajvágó, szakállformázó, testszőrzet nyíró, fül/orr szőrnyíró; Inhalátor; vibrátor; Masszírozó és segédeszközeik; Felnőtt játék kiegészítő; Óvszer és síkosító; merchandise: pl. póló, zokni, sapka, bögre; stb.) VR szemüveg és/vagy headset, aktivitásmérő, „okosóra”, vérnyomás- és/vagy pulzusmérők, alkoholszonda, vércukor és/vagy koleszterin mérő, hallókészülék, izom- és idegstimuláló (TENS) készülék, arcszauna, inhalátor, cumi és cumisüveg, lábfürdő, szájmaszk, tetűfésű, mikrodermabráziós készülék, ízület melegítő/rögzítő, ágymelegítő, melegítőpárna, lábmelegítő, menstruációs kehely, párna, matrac, matracvédő, fedőmatrac, paplan, pléd, ágyneműhuzat, lepedő, ágy-, fotel, kanapétakaró, szemtakaró, fürdő, mosdó és mosó szivacs/pamacs, körömkefe, WC kefe, WC pumpa, fürdőszobai csúszásgátló, zuhanyfüggöny, védőszemüveg tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

 

“Outlet termékek” értékesítése

 1. Szolgáltató az úgynevezett „outlet” termékkategória alatt olyan használt árukat kínál megvételre, amelyek többek között csomagolássérültek, esztétikai sérültek, beüzemeltek, kipróbáltak, elállás keretében visszaküldött stb. termékek.  

Outlet termékeknek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan:

 • Csomagolássérült termékek: új termék, de a csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzik, azonban a csomagolás bármilyen jellegű hiánya vagy sérülése a termék működését nem befolyásolja, a termék új. 
 • Csomagolássérült használt termékek: üzembe helyezett termék (a termék újszerű állapotú vagy már kipróbált) és csomagolása sérült vagy hiányos vagy teljes mértékben hiányzik, mely a termék működését nem befolyásolja. 
 • Esztétikai sérült, új termékek: karc, horpadás található a termék felületén, a termék nem került üzembe helyezésre.
 • Esztétikai sérült, használt termékek: karc, horpadás található a termék felületén, a termék üzembe helyezésre került, kipróbált.
 1. Szolgáltató törekszik arra, hogy az outlet termékek vonatkozásában a lehető legteljesebb tájékoztatást adja, azonban a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat elírás, esetleg hiányos tájékoztatás. 
 2. Az outlet termékek esetében a hibás teljesítéssel kapcsolatban figyelemmel kell lenni azokra a körülményekre, amelyek alapján a Fogyasztó bizonyos hibák előfordulására számíthatott, tekintettel arra, hogy ezek az idő előrehaladtával egyre gyakoribbá válhatnak, amelyek következtében azt, hogy egy outlet termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Fogyasztó csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha az outlet termék hibás és erről a Fogyasztó a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
 3. Az outlet termékekre vonatkozó szavatossági idő egy év.
 4. Szolgáltató az outlet termékek vonatkozásában önkéntes jótállást vállal ársávtól függően feleannyi időtartamra, mint a tartós fogyasztási cikkek esetében:
 • A 250.000 forint eladási ár felett 1,5 év jótállást határoz meg (250.001 Ft-tól felfelé).
 • A 100.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 1 év jótállást határoz meg (100.001 Ft - 250.000 Ft-ig).
 • A 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén fél év jótállást határoz meg (10.000 Ft - 100.000 Ft-ig).
 • A 10.000 forintot el nem érő bruttó fogyasztási áru outletes termékekre Szolgáltató nem vállal önkéntes jótállást. 

PANASZKEZELÉS MÓDJA

 

Panasztétel az Ügyfélszolgálaton:

 1. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését vagy ennek veszélyét észleli, úgy panaszával az Ügyfélszolgálatához fordulhat a 9. pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.
 2. Szolgáltató a bejelentett szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és – amennyiben lehetséges – intézkedik annak orvoslása érdekében; amennyiben a panasz azonnal nem intézhető el, vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a fogyasztói panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően 3 évig őriz meg, és annak egy példányát a fogyasztónak átadja. Szolgáltató az írásbeli panaszt legkésőbb 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja, a panaszt elutasító döntését írásban indokolja.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

1.    Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://kormanyhivatalok.hu/ honlapon.

 

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

  1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárásának részletszabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § - 37/A. § tartalmazza.
  2. Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

 

Elérhetőségei:​

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

 

  1. A Békéltető Testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek
  2. A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.


Európai Unió vitarendezési platformja

1.    Fogyasztói panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

  1. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a Fogyasztó az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a Fogyasztó regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
  2. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

1.    Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

DIGITÁLIS ELEMEKET TARTALMAZÓ ÁRUKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

 1. Az „Áru” fogalmába a „digitális elemeket tartalmazó áruk” is beletartoznak, azaz az olyan digitális tartalmak vagy digitális szolgáltatások is, amelyek oly módon vannak az Árukba beépítve, vagy ilyenekkel összekapcsolva, hogy a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás nélkül az áruk nem töltenék be funkcióikat.
 2. Az Áruba beépített vagy azzal összekapcsolt digitális tartalom lehet bármilyen adat, amelyet digitális formában állítottak elő és szolgáltatnak, mint például az operációs rendszerek, az alkalmazások és bármely egyéb szoftver. Előfordulhat, hogy a digitális tartalom az adásvételi szerződés megkötésekor már fel van telepítve, vagy amennyiben a szerződés ekként rendelkezik, előfordulhat, hogy e tartalmat később telepítik. Az Áruhoz kapcsolt digitális szolgáltatások olyan szolgáltatásokat foglalhatnak magukban, amelyek lehetővé teszik a digitális adatok létrehozását, kezelését vagy tárolását, illetve az ezen adatokhoz való hozzáférést, mint például a felhőalapú szolgáltatás keretében szolgáltatásként nyújtott szoftverek, a folyamatos forgalmi adatok biztosítása egy navigációs rendszerben, illetve egyénileg kialakított edzéstervek folyamatos biztosítása okosórák esetében.
 3. A digitális elemet tartalmazó termékeken futó szoftverek (pl. okostelefonon, tableten, okosórán, navigációs eszközön, laptopon stb. futó alkalmazások) tekintetében azok gyártói a szoftver és az általa nyújtott esetleges szolgáltatások fejlesztése, biztonságos használatának megőrzése, illetve naprakészen tartása érdekében rendszeresen frissítéseket bocsátanak ki, amelyek rendszeres letöltése és telepítése a Fogyasztó érdeke és felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szoftverekhez kapcsolódó gyártói frissítések Fogyasztó által történő telepítésének elmulasztásából eredő károkért.
 4. A gyártó frissítéseiről a szoftver maga egyedileg tájékoztatja az azt használó személyt. Szolgáltató felhívja Ügyfél figyelmét, hogy a szoftverfrissítések telepítéséhez rendszerint internetkapcsolatra, valamint az automatikus frissítések engedélyezésére vagy az egyes frissítések manuális telepítésére, illetve a gyártó által a termékhez mellékelt elektronikus tájékoztatóban szereplő egyéb teendők megtételére van vagy lehet szükség, erre tekintettel Ügyfél kötelezettsége, hogy a szoftverek naprakészségének megőrzésére vonatkozóan elolvassa a gyártó által a termékhez mellékelt elektronikus tájékoztatót, ellátogasson a gyártó weboldalára vagy érdeklődjön a gyártó által közzétett elérhetőségek valamelyikén.
 5. Szolgáltató digitális adattartalmakat, azaz digitális formában előállított vagy nyújtott adatot (többek között: szoftver, film, számítógépes játék stb. továbbiakban: digitális adattartalom) is értékesíthet. Ilyen Áru értékesítése esetén Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt jótállási és vagy kellékszavatossági szabályokat a digitális adattartalom speciális jellegének megfelelően kell értelmezni.

 

 

 

SZERZŐI JOG

1.    A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állhatnak.

2.    Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.    A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4.    A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Ügyfélnek a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl, e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

5.    A Weboldalon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

●     Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.

●     A Weboldal fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.

●     A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Weboldalról, illetve a Szolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató egyéb szolgáltatásairól.

●     A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

6.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a Weboldal domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az esetleges internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

7.    Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése.
 2. A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntetőjogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga után. Ügyfél a Weboldal használatával tudomásul veszi, hogy annak bárminemű tartalmának felhasználási engedély nélküli felhasználása esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege 30.000,- Ft képenként valamint 2.000,- Ft szavanként. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, amely vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak  különös tekintettel:

●      a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

●      az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,

●      a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

●      az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,

●      a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet,

●      a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet,

●      a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény,

●      a fogyasztó és vállalkozás közötti, az Áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet, valamint

●      a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

 

 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit és annak Mellékleteit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja.
 2. Szolgáltató kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.
 3. Szolgáltató Weboldalának megtekintése és az azon való vásárlás feltételezi Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 4. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 5. A Weboldalon feltüntetett képek, leírások, műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és az Áruk szélesebb körű megismerésére szolgálnak. A képek bizonyos esetekben illusztrációk. Szolgáltató feltételezi, hogy online vásárlás esetén Ügyfél az általa kiválasztott Árut már ismeri, arról más forrásból is információkat gyűjtött. Szolgáltató Weboldalán lévő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. Elírás, hibás adat esetén a gyártó, illetve a beszállító hivatalos közleményében megadott adatok érvényesek.
 6. Szolgáltató adatkezelését GDPR kompatibilis módon végzi, melyről további részletek a közzétett adatvédelmi tájékoztatóban találhatók: https://www.okoscucc.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy. A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket pl.: Facebook, Google, Simplepay) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 7. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.
 8. Amennyiben Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben Szolgáltató alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról.
 9. Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik. Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Szeged, 2023. december 21.

GetSmart Kft.

 

Mellékletek:

 

1. számú melléklet: Elállási nyilatkozat minta

2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

 

1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Getsmart Kft. 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 12A

 

e-mail: info [kukac] okoscucc.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi Áru/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

Alulírott fogyasztónak minősülő Vásárló tudomásul veszem és elfogadom, hogy az elállási nyilatkozat kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az Getsmart Kft. visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve

 

●      az Áru Getsmart Kft. részére történő visszaküldéséért fizetett költséget,

●      azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló a Getsmart Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, valamint

●      a Vásárló nem magyarországi banknál vezetett bankszámlájára történő vételár visszautalással felmerülő tranzakciós stb. költséget vagy banki készpénzbefizetés költségét.

A fogyasztónak minősülő Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,………………………………..

 

 

 

2. számú melléklet

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut, illetve a szolgáltatást a GetSmart Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

Az Áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a GetSmart Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1.    BEVEZETÉS

2.    AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE

3.    FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

4.    A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

5.    SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

6.    KAPCSOLATFELVÉTEL

7.    ÜGYFÉLKAPCSOLAT

8.    HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

9.    ADATFELDOLGOZÓK

10.  CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS)

11.  COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

12.  GOOGLE ADS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

13.  GOOGLE ANALYTICS HASZNÁLATA

14.  KÖZÖSSÉGI OLDALAK

15.  ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

16.  AZ ÉRINTETTEK JOGAI

17.  INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

18.  3. ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ADAT TOVÁBBÍTÁSA

19.  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

20.  ADATVÉDELMI INCIDENS

21.  FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN

22.  PANASZTÉTEL

23.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

 

BEVEZETÉS

 

A GetSmart Kft. 1016 Budapest, Sánc utca 5. fszt. 3. ajtó, adószám: 25445996-2-41, Cg.01-09-395187, képviseletében: Tűzkő Barnabás Péter ügyvezető) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldal/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://okoscucc.hu/

 

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://www.okoscucc.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

Név: Getsmart Kft. (képviseletében Tűzkő Barnabás Péter ügyvezető)

 

Székhely: 1016 Budapest, Sánc utca 5. fszt. 3. ajtó

 

Telephely / postázási cím: 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 12A

 

E-mail cím: info [kukac] okoscucc.hu

 

Telefon: 70/668 5245

 

 

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 

A személyes adatok:

 

     kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

     gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

     az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

     pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

     tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

     kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

 

 

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Felhasználói név

Az adatkezelés célja: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Jelszó

Az adatkezelés célja: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Vezeték-és keresztnév

Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételhez, a szolgáltatás igénybevételéhez, a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

E-mail cím

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás.

Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Telefonszám

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

Számlázási név és cím

Az adatkezelés célja: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

 

Az előfizetés/regisztráció időpontja

Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az előfizetés/regisztrációkori IP cím

Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.

 

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

     postai úton a 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 12A címen,

     e-mail útján info [kukac] okoscucc.hu e-mail címen,

     telefonon a 70/668 5245 számon.

 

 

7. Az adatkezelés jogalapja:

 

7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

 

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

 

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

 

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

 

1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Név

Az adatkezelés célja: Azonosítás.

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont.

 

E-mail cím

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése.

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

Telefonszám

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás.

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont.

 

 

Üzenet tartalma

Az adatkezelés célja: A válaszadáshoz szükséges.

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont.

 

A kapcsolatfelvétel időpontja

Az adatkezelés célja:Technikai művelet végrehajtása.

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont.

 

A kapcsolatfelvételkori IP cím

Az adatkezelés célja:Technikai művelet végrehajtása.

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont.

 

2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

 

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.

 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

     postai úton a 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 12A címen,

     e-mail útján info [kukac] okoscucc.hu e-mail címen,

     telefonon a 70/668 5245 számon.

 

 

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

 

8. Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához szükséges. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

ÜGYFÉLKAPCSOLAT

 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, a szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a.

 

2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

 

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.

 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

     postai úton a 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 12A címen,

     e-mail útján info [kukac] okoscucc.hu e-mail címen,

     telefonon a 70/668 5245 számon.

 

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, a szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a.

 

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a szerződést teljesíteni/kérését feldolgozni.

 

 

 

 

 

 

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

Jogalap: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

A feliratkozás időpontja

Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Jogalap: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

A feliratkozás kori IP cím

Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Jogalap: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

2. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

3. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

     postai úton a 6721 Szeged, Juhász Gyula utca 12A címen,

     e-mail útján info [kukac] okoscucc.hu e-mail címen,

     telefonon a 70/668 5245 számon.

 

8. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

9. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

ADATFELDOLGOZÓK

 

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

 

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

 

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

 

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

 

Egyes adatfeldolgozók:

 

 

IT szolgáltatók:

 

Cégnév: Do Média Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. földszint 1.

 

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

 

Cégnév: Zengo Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72.

 

Cégnév: Google LLC

Székhely: Mountain View, California, USA

(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)

 

Cégnév: Facebook, Inc.

Székhely: Menlo Park, California, USA

(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)

 

 

Pénzügyi szolgáltatók:

 

Cégnév: CIB Bank Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

 

 

 

Postai, futárszolgálati, logisztikai feladatokat ellátó adatfeldolgozó:

 

Cégnév: GLS Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

 

Cégnév: DHL Express Magyarország Kft.

Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép.

 

Cégnév: Foxpost Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

 

 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozó:

 

Cégnév: Tharanis Webshop ERP

Székhely: 1097, Budapest, Ecseri út 14-16.

 

 

Könyvelés:

 

Cégnév: EU-TAX CONSULTING Szolgáltató Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Árvíz utca 4. A. ép. 1. emelet 2.

 

 

Árösszehasonlítás (Konverziókövetés):

Cégnév: ReachRise Digital Zrt. (olcsobbat.hu)

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. 3.em.

 

 

Utánvét Ellenőr

Cégnév: Utánvét Ellenőr Kft.

Székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.

 

 

 

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS)

 

Online fizetés

 

1.    A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés.

 

2. Címzett megnevezése és elérhetősége:

 

CIB Bank Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

E-mail: cib@cib.hu

Telefon: (06 1) 423 1000

 

 

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím, telefonszám.

 

4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.

 

5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a kibocsátó bank által végzett biztonságosabb ügyfél hitelesítés.

 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Személyes adatok esetében a 3DS authentikáció erejéig, ezt követően törlésre kerülnek.

 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

 

8. Az érintett jogai:

 

        az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Szolgáltató a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

        kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást

        kérve a Szolgáltatónál kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

        kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

        kérheti, hogy a Szolgáltató ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról.

 

Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatok továbbításához, akkor a fizetési folyamat az alábbi lesz: A kereskedő átirányítja Önt a CIB Bank oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód). Ezt követően a CIB Bank átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank oldalára, ahol azonosításon kell átesnie (pl. Mobiltelefonra küldött kód beírása). Amennyiben az azonosítás sikeres, úgy a fizetés megtörténik, és Ön erről értesítést kap. Ezt követően automatikusan visszairányításra kerül a kereskedői felületre.

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”,” Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

 

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése, testre szabott működés biztosítása.

 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Munkamenet sütik (session), vagy egyéb, a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága.

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

 

 

Állandó vagy mentett sütik

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága.

Adatkezelés időtartama: Az érintett törléséig tart az adatkezelés, vagy a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó, mentett) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

 

Statisztikai, marketing sütik

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Adatkezelés időtartama: 1 hónap - 2 év.

           

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő ismerheti meg.

 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

 

     Google Chrome

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

     Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

     Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

     Safari

(https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

 

 

 

GOOGLE ADS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy

 

 

 

GOOGLE ANALYTICS HASZNÁLATA

 

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

 

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 

 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

     Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

     az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

     az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

     Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...).

 

7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

     Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

     meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

     Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 

3. ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ADAT TOVÁBBÍTÁSA

 

A nemzetközi kereskedelem és a nemzetközi együttműködés bővítéséhez szükség van a személyes adatoknak az Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek viszonylatában megvalósuló forgalmára. A személyes adatoknak az Unióból harmadik országbeli adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak, egyéb címzetteknek vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása esetén nem sérülhet a természetes személyeknek az Unióban e rendelettel biztosított védelem szintje, és annak fenn kell maradnia az ilyen személyes adatoknak az adott harmadik országból vagy nemzetközi szervezettől ezt követően ugyanazon vagy másik harmadik országbeli adatkezelőnek, adatfeldolgozónak vagy nemzetközi szervezetnek történő újbóli továbbítása esetén is. A harmadik országokba és a nemzetközi szervezetekhez való továbbítás csak a GDPR rendelet teljes betartása mellett hajtható végre. A továbbításra akkor kerülhet csak sor, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó – e rendelet egyéb rendelkezéseire is figyelemmel – teljesíti az harmadik országok vagy nemzetközi szervezeteknek történő adattovábbításra vonatkozó, rendeletben meghatározott feltételeket.

 

Bizottsági megfelelőségi határozat hiányában az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a megfelelő garanciák érintett számára való biztosítása útján gondoskodik az adatvédelem harmadik országbeli hiányosságainak ellensúlyozásáról. Ezek a megfelelő garanciák magukban foglalhatják a kötelező erejű vállalati szabályok, a Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések, a felügyeleti hatóság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések vagy a felügyeleti hatóság által engedélyezett általános szerződési feltételek alkalmazását. A garanciák biztosítják az adatvédelmi követelményeknek való megfelelést, és az Unión belüli adatkezelés esetén biztosított jogokkal azonos szintű jogokat biztosítanak az érintettek számára, beleértve az érintettek jogainak érvényesíthetőségét és a hatékony jogorvoslat lehetőségét, ezen belül ideértve azt, hogy az érintettek hatékony közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot vehessenek igénybe és kártérítést igényelhessenek az Unióban vagy egy harmadik országban.

 

Amennyiben az adatfeldolgozó nem szerepel a Privacy Shield List-en és az Eu. Bizottság által hozott megfelelőségi határozat nem áll rendelkezésre, akkor biztonságos 3. országon kívüli országba történő továbbítás és adatfeldolgozás esete áll fenn. Adatkezelő a fenti garanciákat ekkor úgy biztosítja, hogy a 2010. február 5. napján kelt a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről hozott Bizottsági határozat mellékletét képező általános szerződési feltételeket alkalmazza harmadik országbéli adatfeldolgozói vonatkozásában.

 

 

 

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

     a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

     a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

     fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

     az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

     A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

     Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve, ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

     A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

 

 

Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

 

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

 

     A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.

     Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

     A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

     A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

     A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

 

Informatikai védelem

 

     Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.

     A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

     A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.

     A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

     A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

 

 

 

ADATVÉDELMI INCIDENS

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

     az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

     az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

     a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak:

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 

 

FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN

 

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

 

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

 

 

 

PANASZTÉTEL

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

     A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);

     2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

     2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);

     2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

     2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);

     2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;

     2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);

     16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról;

     A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

 

Kiegészítés - CIB bankkártya elfogadó rendszerrel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

(Az adatkezelési tájékoztató ezen része kizárólag online bakkártyás fizetés választása esetén érvényes (CIB BANK)).

Adatkezelési tájékoztató online fizetési szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó adattovábbításról.  

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő a GetSmart kft. 1016 Budapest, Sánc utca 5 fsz 3. Telefon: +36706685245

 

 

Milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai?

 

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát, valamint a kezelt adatok körét az alábbi táblázat foglalja össze:

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

 

 

I. Az Ön

-           neve,

-               számlázási címe,

-            e-mail címe

-               telefonszáma

a kibocsátó bank által végzett biztonságosabb ügyfél hitelesítés

az Ön hozzájárulása

Személyes adatok esetében a 3DS authentikáció erejéig, ezt követően törlésre kerülnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön

(i) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A GetSmart kft a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a GetSmart kft-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy a GetSmart kft ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

 

 

 

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei?

 

 

Lásd: Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozó része. 

Mi történik, ha Ön nem járul hozzá a II. pontban felsorolt személyes adatainak kezeléséhez?

Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatok továbbításához, akkor a fizetési folyamat az alábbi lesz: A kereskedő átirányítja Önt az CIB Bank oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód). Ezt követően a CIB Bank átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank oldalára, ahol azonosításon kell átesnie (pl. mobiltelefonra küldött kód beírása). Amennyiben az azonosítás sikeres, úgy a fizetés megtörténik, és Ön erről értesítést kap. Ezt követően automatikusan visszairányításra kerül a kereskedői felületre.

 

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

 

 

Miként érhető el az adatvédelmi tisztviselő?

 

 

Emailben és telefonon, lásd jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt elérhetőségek.

Nyilatkozat  

 

Kijelentem, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem. Ezennel önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a GetSmart kft az önkéntesen megadott személyes adataimat fenti tájékoztatóban meghatározott célból továbbítsa a CIB Bank Zrt. részére.

 

 

 

Szeged, 2023.12. 07.